MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH DOANH

Công ty TNHH TC AQUA là công ty dẫn đầu trong ngành dinh dưỡng và sức khỏe vật nuôi. Phát triển sản xuất các chất phụ gia và dịch vụ nhằm cải thiện năng suất vật nuôi bằng con đường tự nhiên. Định hướng khả năng sinh lợi, phát triển bền vững, cân nhắc thực hiện tốt nhất có thể các yêu cầu về chất lượng, môi trường, đạo đức, sức khỏe, an toàn.

1. Mục tiêu – Định hướng

Xây dựng Công ty TNHH TC AQUA mạnh hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở thực hiện tái cơ cấu, sử dụng hợp lý các nguồn lực. Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, liên kết cao hơn về tài chính, công nghệ và thị trường.

Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh và chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ quản lý, kinh doanh giỏi.

Thực hiện sắp xếp và thay đổi cơ cấu doanh nghiệp quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản của doanh nghiệp tạo động lực mạnh mẽ và cơ chế quản lý năng động cho doanh nghiệp.

2.Chiến lược phát triển

Công ty tập trung trí tuệ và sức lực đẩy lùi khó khăn, nắm bắt thời cơ, đổi mới nhận thức, chấn chỉnh tổ chức, khai thác tối đa các nguồn vốn, mạnh dạn đầu tư thiết bị, con người, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh, xây dựng Công ty trở thành một doanh nghiệp phát triển mạnh toàn diện trong lĩnh vực thủy sản và chăn nuôi.

Từng bước phát triển công ty theo quy mô công ty mẹ – công ty con.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế công ty theo hướng đa năng, đa dạng hóa sản phẩm.

  • Về sản phẩm: Phát triển đa dạng hóa sản phẩm. Ưu tiên cho việc phát triển các sản phẩm truyền thống đã khẳng định được thị phần và sản phẩm có tính công nghệ, kỹ thuật cao. Nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới, đặc biệt là các sản phẩm mà Công ty có tiềm năng và lợi thế.
  • Về thị trường: Đẩy mạnh các hoạt động về tiếp cận khách hàng nhằm quảng bá thương hiệu và các sản phẩm của Công ty trên thị trường. Thực hiện tốt chính sách chất lượng đối với khách hàng để duy trì và phát triển thương hiệu, thị phần lâu dài. Phát huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, liên doanh, liên kết với các đối tác để tiếp cận thị tr¬ường rộng lớn hơn.
  • Về đầu tư: Tiếp tục đầu tư các thiết bị chuyên ngành hiện đại, mang tính đổi mới công nghệ. Thông qua việc đầu tư để tiếp cận được những phương tiện, thiết bị hiện đại theo hướng phát triển của khoa học kỹ thuật tiên tiến, đồng thời cũng đào tạo được đội ngũ cán bộ và nhân viên ưu tú, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong tương lai.
  • Về tài chính: Quản lý chặt chẽ chi phí, đảm bảo sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo phát triển liên tục, ổn định, vững chắc.

3.Định hướng phát triển kinh doanh.

– Tiếp tục phát triển Công ty TNHH TC AQUA trong lĩnh vực nông nghiệp chăn nuôi, chăm sóc dinh dưỡng vất nuôi ( gia súc,gia cầm,thủy sản)và khai thác thị trường giữ vai trò chủ đạo.

– Thực hiện phát triển thị trường: xây dựng, phát triển những thị trường có tiềm năng lớn cho những sản phẩm công ty kinh doanh ..

– Đầu tư hướng tới thị trường: Xu hướng hội nhập của đất nước mở ra thị trường rộng lớn cho sản phẩm của công ty. Việc tận dụng những cơ hội này đặt ra yêu cầu phải có chiến lược đầu tư cho thị trường, Công ty tập trung đầu tư cho chính sách marketing, thực hiện các hoạt động nghiên cứu thị trường, đánh giá các đối tác tiêu thụ, các phân khúc thị trường, các chính sách giá năng động,…Việc thực hiện tốt chiến lược này sẽ góp phần hỗ trợ tích cực cho chiến lược phát triển thị trường .

– Hợp tác liên doanh: thực hiện liên doanh, liên kết với các đơn vị trong và ngoài ngành có tiềm năng mới. Chiến lược này sẽ hỗ trợ tốt cho các chiến lược đa dạng hóa của Công ty.

Leave Comments

0898 900 970
0898900970